Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN/DISCLAIMER

1. KPC wijst nadrukkelijk elke vorm van garantie voor software of overige downloads af. Deze worden ter beschikking gesteld ‘zoals deze zijn’ zonder enige waarborg. In geen geval zal KPC aansprakelijk zijn voor enige vorm van gevolgschade, voortkomend uit het gebruik, onmogelijkheid van gebruik van onjuiste werking, onjuiste installatie of toepassing van de software of overige downloads.
1.1. Bij alle downloads is aangegeven welke software benodigd is om deze te kunnen gebruiken. Lees dit dus goed door voordat u een aankoop doet. Wij geven derhalve geen support op Google sheets of Google drives (of enig ander softwarepakket) mochten onze downloads daarmee niet werken.
2. Op gedownloade producten, of andere producten die we per mail toezenden vindt geen restitutie van betaling plaats, mochten deze niet aan de verwachtingen voldoen (zie punt 1).
3. KPC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van door de eigenaar, of door derden geleden verliezen of letsel als gevolg van het gebruik van de geleverde software of overige downloads.
4. Alle producten in de shop zijn na betaling te downloaden via een link die per mail wordt toegestuurd.
5. Als je iets hebt besteld in onze shop, en je wilt een (BTW) factuur ontvangen, registreer je dan in ons klantenbestand (Klantenportaal). Je kunt daarna in jouw persoonlijke portaal (BTW) facturen inzien of downloaden, gebruik maken van het Informatie Centrum en met ons communiceren via het ticketsysteem.
6. Punt 5. geldt ook voor adverteerders op Gameland. Standaard worden advertenties na een jaar verlengd en ontvangt de adverteerder automatisch een maand voor afloop plaatsingsperiode een nieuwe factuur per mail. Indien men geen verlenging wenst, kan dit via een ticket worden doorgegeven. De advertentie wordt dan verwijderd.
7. Het is mogelijk templates op maat te laten maken of hulp te vragen bij jouw website. Neem hiervoor contact op via het ticketsysteem.
8. Communicatie vindt uitsluitend plaats via ons ticketsysteem. Hiertoe kun je je registreren op ons Klantenportaal. Je hebt dan ook toegang tot het Informatie Centrum waar je veel gestelde vragen en antwoorden kunt vinden.
9. Bij sommige downloadpakketten zit een uitgebreide handleiding in de zipfile. Ook zijn een aantal downloads nader toegelicht middels vraag en antwoord in het Informatie Centrum.
10. Bij de downloads kun je kiezen voor “Standard item” of “Extended item”. Hier kun je lezen wat dat inhoudt.
11. Wanneer je gekozen hebt voor Standard item en je wilt jouw support verlengen, stuur ons dan een ticket voordat de termijn van 3 maanden is verlopen. Je kunt jouw support met 6 maanden verlengen. Na afloop van de supporttermijn is het niet meer mogelijk om te verlengen.
12. Wanneer je iets bestelt in onze shop, wordt jouw e-mail ook opgenomen in onze mailinglijst.
13. KPC behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
14. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Alle eventuele geschillen tussen KPC en gebruikers zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden.

TERMS AND CONDITIONS/DISCLAIMER

1. KPC expressly disclaims any form of warranty for software or other downloads. These items are available ‘as they are’ without warranty. In no event will KPC be liable for any form of consequential loss resulting from use, impossibility of misuse, improper installation or application of the software or other downloads.
1.1. All downloads are specified with the software which is required to use them. Read this carefully before you make a purchase. We therefore do not give support on Google sheets or Google drives (or any other software package) should our downloads not work with that software.
2. No refund of payment will be made on downloaded products or other products we send by mail, should they not meet the expectations (see item 1).
3. KPC does not accept any liability as to owner or third party losses or injuries resulting from the use of the software or other downloads provided.
4. All products in the shop can be downloaded after payment via a link sent by mail.
5. If you have ordered something in our shop, and you want to receive an (VAT) invoice, register yourself in our customerfile (Klantenportaal). You can then view or download (VAT) invoices in your personal portal, have access to the Information Center and communicate with us through the ticket system.
6. Point 5. also applies to advertisers at Gameland. By default, ads are renewed after one year, and the advertiser automatically receives a new invoice per mail one month before the end of the placement period. If no extension is desired, this can be reported by sending a ticket. The ad will be deleted.
7. It is possible to customize templates or ask for help with your website. For this you can contact us by submitting a ticket.
8. Communication exclusively via our ticketsystem. Only usable by registration at our Klantenportaal. Then you also get access to the Information Center where you can find frequently asked questions and answers.
9. Some downloads have a extensive manual in the zipfile. Also a number of downloads are explained by question and answer in the Information Center.
10. When purchasing some downloads you can choose “Standard item” or “Extended item”. Here you can find the details.
11. If you have chosen Standard item and want to extend your support, send us a ticket before the end of the 3 months period. You can then extend your support with 6 months. After expiry of the 3 months period it is no longer possible to extend.
12. When purchasing free downloads your e-mail will also be added to our mailinglist.
13. KPC reserves the right to change these terms and conditions at any time.
14. Under these terms and conditions, Dutch law applies. Any dispute between KPC and users will be submitted to the competent court in Leeuwarden.